O szkole

Dzień dzisiejszy Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu


W roku szkolnym 2020/2021  do Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu uczęszcza łącznie 75 uczniów, w tym do oddziału przedszkolnego 6 dzieci oraz do Punktu Przedszkolnego 17 dzieci.

W szkole zatrudnionych jest 17 nauczycieli, wyłącznie specjalistów do nauczanych przez siebie przedmiotów. Większość nauczycieli posiada kwalifikacje w więcej niż jednej dziedzinie kształcenia.

W celu wzmocnienia skuteczności działań podejmowanych przez szkołę zarówno w aspekcie edukacyjnym jak i wychowawczym oraz opiekuńczym nauczyciele prowadzą społecznie wiele kół zainteresowań o profilu przedmiotowym i artystycznym, np.: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, dziennikarskie, szachowe, SKS, chór.

Uczniowie napotykający na problemy w nauce mają możliwość wyrównywania szans na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych.

Jedną z form zachęty do rozwijania talentów i zainteresowań jest przygotowywanie do konkursów wewnątrzszkolnych i organizowanych poza szkołą. Reprezentanci szkoły kilkakrotnie w ostatnich latach uzyskiwali czołowe miejsca, np:

 

- uczennica kl. IV Laura Głowacka uzyskała wyróżnienie w konkursie literackim „Bajki, bajeczki…” organizowanym przez BCK Klub Kultury „Eureka” oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 6 w Białej Podlaskiej (2016 r.)

 

- w VIII Powiatowym Konkursie "Polonista Roku 2016" Martyna Chalimoniuk (klasa 3) znalazła się w gronie laureatów konkursu w kategorii klas III-IV

 

- w konkursie "Czysta Ziemia"

             nasza szkoła zajęła III miejsce i w nagrodę otrzymała sprzęt nagłaśniający (2015 r.)

             nagrodę indywidualną  otrzymał uczeń klasy 5 - Jan Saczuk (2015 r.)

 

- w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

             Jakub Adamiuk (klasa 6) - I miejsce na szczeblu gminy (2014r.)

             Paweł Adamiuk (klasa 5) - III miejsce na szczeblu gminy (2015 r.)

             Paweł Adamiuk (klasa 6) - I miejsce w eliminacjach gminnych oraz II miejsce na eliminacjach powiatowych (2016 r.)

             Oliwia Kulczyńska (klasa 6) - II miejsce w eliminacjach gminnych (2018 r.)

             Anna Węgrzyniak zajęła III miejsce w kategorii I szkół podstawowych, natomiast Mateusz Bernasiuk VII miejsce w kategorii II szkół podstawowych w eliminacjach gminnych (2019 r.)

 

- w gminnych eliminacjach konkursu Jestem bezpieczny:         

             Oliwia Onisiewicz- klasa 4, Ewelina Chwedoruk- klasa 5 i Dawid Stępniewski - klasa 6 - III miejsce (2014 r.)

             Jan Saczuk- klasa 4, Paweł Adamiuk- klasa 5 i Ewelina Chwedoruk - klasa 6 - II miejsce (2015 r.)

             Małgorzata Olszewska- klasa 4, Martyna Chalimoniuk- klasa 5 i Mateusz Olszewski - klasa 6 - III miejsce (2018 r.)


-  w Rejonowym Finale Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:

            Jakub Adamiuk, Eryk Kozłowski i Jakub Gomulski (klasa 6) - I miejsce w Gminie Biała Podlaska oraz V miejsce w powiecie (2013r.)

 

- w konkursie przyrodniczym prowadzonym przez Nadleśnictwo Biała Podlaska „Zwiastuny wiosny” Zuzanna Lichaczewska  z kl. IV zajęła II miejsce natomiast Anna Węgrzyniak z klasy VI  otrzymała wyróżnienie (2019r.)


Uczniowie naszej szkoły odnoszą co roku wiele sukcesów sportowych zarówno indywidualnie jak i drużynowo.

Ciekawym sposobem przybliżenia uczniom narodowego dorobku kulturowego i piękna ziemi ojczystej są corocznie organizowane wyjazdy do muzeów, na przedstawienia teatralne, wycieczki turystyczno krajoznawcze i biwaki.

Od roku 2004 wydawana jest systematycznie gazetka szkolna – dwumiesięcznik „Podstawka”.

Kulturotwórcza funkcja szkoły została znacznie wzmocniona przez nawiązanie ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej.

Rodzice uczniów aktywnie uczestniczą w planowaniu szeroko rozumianego życia szkolnego i wspierają w wymierny sposób jej wszechstronne działania.

W celu stałego doskonalenia jakości pracy szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, logopedą, Komendą Miejską Policji, pielęgniarką szkolną, stomatologiem, Stowarzyszeniem Przyjaciół Styrzyńca, instytucjami zajmującymi się wspieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli, Kuratorium Oświaty w Lublinie.